Tiết lộ cách Dealer chia bài Poker và những sự thật đằng sau công việc của các Dealer chia bài Poker!

Thường thì cách Dealer chia bài Poker trong Casino được định đoạt bằng cách sử dụng một tấm bài đặc biệt gọi là “button” hoặc “dealer button”. Cách Dealer chia bài Poker theo thứ tự của button giúp đảm bảo tính công bằng và ngẫu nhiên của trò chơi.